Choď na obsah Choď na menu
 


Kŕmenie

Jednou z najčastejších otázok chovateľov koní je: “Ako správne kŕmiť svojho koňa a čo je najvhodnejšie a najekonomickejšie?”

Z dôvodu, že kôň je bylinožravec, všetky živiny získava z rôznych častí rastlín. Kone, ktoré nie sú využívané v práci alebo v reprodukcii, vystačia s kvalitnou pastvou. Ale väčšina koní vynakladá energiu i na niečo iné ako na základné životné pochody.

Výkonnosť koňa vo veľkej miere ovplyvňuje zdravotný stav, mechanika pohybu, telesná stavba, dlhovekosť, pohoda zvieraťa a tréningový proces. Všetky tieto vplyvy zase vo veľkej miere podliehajú a závisia od správnej výživy koňa. Tieto ukazovatele sú v priamej úmere s výživou a samozrejme sa odrážajú v ekonomike chovu koní.

V roku 2002 sme v Jazdeckom stredisku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s firmou Agrotrend, a.s., Trenčín testovali ich produkty určené pre kone. Boli to granulovaná kŕmna zmes “Equi – basic” a vitamínno-minerálna zmes “Equi – mix”, počas športovej sezóny bola kŕmna dávka obohatená o energetické krmivo “Nechytačka” a doplnená minerálnym doplnkom “Equi – iont”. Do testu boli zaradené mladé kone 1- a 2-ročné a 5 športových koní vo veku 4 –8 rokov.

V priebehu rastu a tréningového procesu dochádza vo vnútornom prostredí k zmene aktivity celej rady enzymatických sústav, a to predovšetkým tých enzýmov, ktoré majú bezprostredný vzťah k celej pohybovej činnosti.

Pred začiatkom testu kŕmenia s produktmi firmy Agrotrend bola testovaným koňom odobratá krv a stanovený metabolický profil, v ktorom sme sledovali AST (asparátaminotransferázu) a ALT (alanínaminotransferázu). Tieto enzýmy sa uplatňujú hlavne v bielkovinovom metabolizme svalových štruktúr. Vyšší vzostup hladín enzýmov AST a ALT zisťujeme u koní v začiatočnom období tréningového procesu pri prestavbe svalových štruktúr a pri poškodení svalu počas tréningového procesu (zápaly – pretrénovanie).

Ďalej sme analyzovali hladinu vápnika (Ca), ktorý aktivuje enzýmy svalových vlákien, čím uvoľňuje energiu, ovplyvňuje tiež nervovú a svalovú dráždivosť; a hladinu fosforu (P), ktorý má význam nárazníkového systému, uplatňuje sa pri premene glycidov, tukov a bielkovín na energiu. Veľmi dôležitý je ich vzájomný pomer, ktorý je odporúčaný 2:1,6. Sledovali tiež hladinu glukózy (Glu), ktorá je závislá na intenzite metabolizmu, jej znížené hodnoty zaznamenávame pri nedostatku glycidov v krmive a zvýšené zas u trénovaných jedincov; a hladinu močoviny, ktorá poukazuje na regeneráciu organizmu po fyzickej záťaži a hladinu dusíkatých látok vo výžive.

Každá zmena vo fyziologickom stave jedinca má určité obdobia. Z tohto dôvodu sme odbery krvi uskutočnili pred začiatkom testu, t.j. v marci, ďalej v máji a v septembri roku 2002. Ďalší odber bude v marci tohto roku.

Pri analýze výsledkov z tabuľky č. 1 vidieť, že u zvierat pri prvom odbere, t.j. pred začiatkom testu využívania kŕmenia zostaveného pracovníkmi firmy Agrotrend, boli hladiny vápnika hlboko pod referenčnými hodnotami, a naopak hladiny fosforu dosahovali hodnoty vysoko nad referenčnú úroveň. Zo zistených hodnôt je vidieť, že aj vzájomný pomer ukazovateľov minerálneho profilu Ca a P bol opačný, ako je úroveň považovaná za optimálnu (2:1,6). Už za krátke časové obdobie – 2 mesiace, sme mohli z minerálneho profilu druhého odberu krvi sledovať, že hladina vápnika stúpla na úroveň spodnej požadovanej hranice a hladina fosforu klesla. Podobnú úroveň môžeme pozorovať aj po treťom odbere, čiže po pol roku kŕmenia navrhnutou kŕmnou dávkou. Tieto zmeny môžeme hodnotiť pozitívne, pretože sme zaznamenali úpravu hladín vápnika i fosforu na optimálnu úroveň referenčných hodnôt.

Podobné zmeny je vidieť aj pri hodnotení energetického a bielkovinového profilu v tabuľke č. 2, kde sme sledovali hladinu glukózy a močoviny. Hladiny oboch sledovaných ukazovateľov sa už v priebehu 3 mesiacov začínajú stabilizovať na optimálnej úrovni referenčných hodnôt.

Zmeny v smere stabilizácie na úroveň referenčných hodnôt sme zaregistrovali aj v enzymatickom profile, kde už v druhom období odberu bola úroveň AST a ALT na spodnej hranici požadovaných hodnôt, čo svedčí o veľmi dobrom vyrovnaní sa vnútorného prostredia organizmu s požadovanou záťažou (Tabuľka 3).

Tieto zistené výsledky nám dokumentujú trend vyrovnávania a stabilizácie vnútorného prostredia na optimálnu úroveň pri záťaži organizmu koňa či už v športe, ako to bolo napr. u športových koní ANTIK – majster SR pre rok 2002; DANTE – testovaný v Kritériu mladých koní, šampión výstavy Agrokomplex 2002; a ďalšie, alebo v kategórii mladých 1- a 2-ročných koní, ktorých organizmus je zaťažený intenzívnym rastom a vývinom.

I napriek tomu, že početnosť testovaných koní nebola veľká, môžeme konštatovať, že vyvážená kŕmna dávka je tým pevným základom k dosahovaniu kvalitných úspechov či už v športovej alebo v chovateľskej oblasti.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.